Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania administracyjnego toczącego się przed Ministrem Środowiska z odwołania od decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 z dnia 2006-12-27.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/537753/06/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2006-12-27
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania administracyjnego toczącego się przed Ministrem Środowiska z odwołania od decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8.

Zaskarżonej decyzji Rzecznik zarzuca niezgodność z art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy ochronie przyrody poprzez niespełnienie przesłanek warunkujących wydanie tego rozstrzygnięcia oraz art. 5 w związku z art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP poprzez nieuwzględnienie przez organ w wydanej decyzji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, oraz wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, a także o wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpatrzenia odwołania. Planowana inwestycja przecina obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Puszcza Augustowska" oraz projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 "Ostoja Augustowska". W ocenie Rzecznika organ administracji nie dokonał w wystarczającym stopniu analizy alternatywnych rozwiązań, do czego był zobligowany na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Ponadto decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji będącej przedmiotem tego postępowania została wydana w dniu 6.03.2003 r., a więc w zupełnie odmiennym stanie prawnym od obowiązującego obecnie - nie obowiązywał żaden z przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody w przedmiocie ochrony obszarów Natura 2000. Ponadto z uwagi na fakt, że akcesja Polski do Unii Europejskiej nastąpiła w dniu 1.05.2004 r., formalnie przy wydawaniu decyzji nie mógł być brany pod uwagę dorobek prawny Wspólnot Europejskich.

 


Data odpowiedzi:
2009-01-19
Opis odpowiedzi:
Decyzja Ministra Środowiska z dnia 2.02.2007 r. zmieniająca decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 na obszarze gmin Nowinka, Augustów, miasto Augustów. Minister Środowiska, po rozpatrzeniu odwołań organizacji ekologicznych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18 października 2006 r., uchylił zaskarżoną decyzję w części.