Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie statusu prawnego osoby pełniącej funkcje burmistrza z dnia 2007-01-02.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/542641/06/X/1001 RZ
Data sprawy:
2007-01-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie statusu prawnego osoby pełniącej funkcje burmistrza.

W toku badania indywidualnej sprawy dotyczącej statusu osoby, której Prezes Rady Ministrów powierzył pełnienie funkcji burmistrza w trybie art. 28f ustawy o samorządzie gminnym, pojawiły się wątpliwości co do istnienia w tej materii luki w przepisach prawa. Zgodnie z powołanym przepisem, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, jego funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Osoba ta nie jest jednak wójtem, a jej mandat nie pochodzi z wyboru, stąd, jak się wydaje, nie będą do niej miały zastosowania przepisy dotyczące wójta (burmistrza) jako pracownika samorządowego. Wynagrodzenie dla wyznaczonego wójta ustala Prezes Rady Ministrów, a pokrywane jest z budżetu gminy. Problem powstaje wówczas, gdy w ustalonym wynagrodzeniu nie zostaną uwzględnione takie obligatoryjne składniki wynagrodzenia jak np. dodatek z tytułu wysługi lat. Obowiązujące przepisy nie dają odpowiedzi na pytanie, kto i na jakiej podstawie ma ten dodatek wyznaczonemu wójtowi (burmistrzowi) przyznać.

Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez wójta (burmistrza) następuje z chwilą złożenia przez niego ślubowania. Złożenie ślubowania jest warunkiem objęcia obowiązków wójta (uzyskania kompetencji właściwych dla tego stanowiska). Jakiekolwiek czynności urzędowe podjęte przed złożeniem ślubowania są pozbawione mocy prawnej. Osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów pełni jedynie funkcje wójta (burmistrza). Rodzi to pytanie, czy osoba wyznaczona do pełnienia funkcji wójta (burmistrza) ma składać ślubowanie oraz kiedy osoba ta nabywa kompetencje wójta (burmistrza).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: