Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie problemów właścicieli budynków z odzyskaniem lokali mieszkalnych zasiedlonych przez policjantów (sygn. akt K 7/07) z dnia 2007-01-19.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/530914/06/V/503 RZ
Data sprawy:
2007-01-19
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie problemów właścicieli budynków z odzyskaniem lokali mieszkalnych zasiedlonych przez policjantów (sygn. akt K 7/07).

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od właścicieli budynków mieszkalnych, w których lokale zostały zasiedlone przez funkcjonariuszy Policji na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w przeszłości przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Skarżący zwracają uwagę, iż pomimo podejmowanych interwencji nie są w stanie doprowadzić do odzyskania prawa do dysponowania tymi mieszkaniami. Na tle skarg wyłonił się problem zgodności z Konstytucją rozwiązań prawnych regulujących zasady zwalniania lokali mieszkalnych położonych w budynkach prywatnych, które w przeszłości zostały zasiedlone przez funkcjonariuszy milicji, a obecnie policjantów, na podstawie wydanych przydziałów. Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 90 ust. 1-5 ustawy o Policji w zakresie, w jakim odnoszą się do dalszego bezterminowego dysponowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi w domach stanowiących własność prywatną z art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-10-24
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 18.09.2008 r., sygn. akt K 7/07).