Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniającą decyzję Wojewody P. z dnia 18 października 2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy A. w ciągu drogi krajowej Nr 8 na obszarze gmin N., A., miasto A z dnia 2007-02-13.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/537753/06/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2007-02-13
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniającą decyzję Wojewody P. z dnia 18 października 2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy A. w ciągu drogi krajowej Nr 8 na obszarze gmin N., A., miasto A.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca tej decyzji naruszenie art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, poprzez niespełnienie przesłanek warunkujących wydanie przedmiotowego rozstrzygnięcia oraz art. 5 w związku z art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP poprzez nieuwzględnienie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., gdyż powołując ten przepis organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję w części i orzekł co do istoty sprawy. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpatrzenia skargi.

 


Data odpowiedzi:
2009-01-19
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 10.12.2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 1167/07).