Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców utrzymującą w mocy decyzję Wojewody orzekającą o wydaleniu Mariny U. wraz z małoletnimi dziećmi: Janą i Jarosławem, z terytorium Polski z dnia 2007-01-17.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM URZĘDU DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/548162/07/X/1502.1 RZ
Data sprawy:
2007-01-17
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców utrzymującą w mocy decyzję Wojewody orzekającą o wydaleniu Mariny U. wraz z małoletnimi dziećmi: Janą i Jarosławem, z terytorium Polski.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie decyzji Prezesa URiC oraz o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie. Zdaniem Rzecznika fakt, iż małoletnia Jana nie została wysłuchana w trakcie postępowania administracyjnego stanowi naruszenie art. 72 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem, w toku ustalania praw dziecka organ władzy publicznej jest zobowiązany do wysłuchania dziecka, a także - w miarę możliwości - do uwzględnienia jego zdania. Prezes URiC naruszył także przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., który nakazuje organowi administracji publicznej zawieszenie postępowania w sytuacji, gdy rozpatrzenie sprawy zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd. Równolegle do postępowania w przedmiocie wydalenia cudzoziemki oraz jej małoletnich dzieci z terytorium Polski, przed sądem rejonowym toczyło się postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad obojgiem małoletnich dzieci. Kwestia ta miała istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wydalenia cudzoziemki oraz dwójki małoletnich dzieci z terytorium RP. W przypadku pozbawienia cudzoziemki władzy rodzicielskiej nad którymkolwiek z małoletnich dzieci niedopuszczalne byłoby objęcie tego dziecka skutkami decyzji orzekającej o wydaleniu cudzoziemki z terytorium Polski.

 


Data odpowiedzi:
2008-03-05
Opis odpowiedzi:

Skarga oddalona (wyrok z dnia 10.12.2007 r., sygn. akt V SA/Wa 1944/07).