Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z uzyskaniem specjalizacji przez lekarzy z dnia 2007-02-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/546682/06/X/108.6 RZ
Data sprawy:
2007-02-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z uzyskaniem specjalizacji przez lekarzy.

Do Rzecznika zwracają się lekarze zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji, w sprawie drastycznego - w porównaniu z poprzednimi latami - obniżenia liczby płatnych etatów, umożliwiających uzyskanie specjalizacji. W ocenie zainteresowanych, liczba etatów rezydenckich przyznanych zakładom opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach zdecydowanie odbiega od realnego zapotrzebowania na lekarzy specjalistów. Niezależnie od własnych aspiracji i perspektyw zawodowych, skarżący się wskazują na postępujący niedobór lekarzy - specjalistów, mogący w bliskiej przyszłości poważnie utrudnić normalne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Szczególnie krytycznie oceniana jest sytuacja w Warszawie, gdzie liczba takich etatów została zmniejszona z 300 w latach poprzednich, do około 100 w bieżącym roku.

Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące założeń polityki kształcenia podyplomowego lekarzy, z uwzględnieniem zasad ustalania limitów etatów rezydenckich umożliwiających uzyskanie specjalizacji, a także przyczyn istotnego zmniejszenia w bieżącym roku liczby tych etatów. Rzecznik prosi także o informację dotyczącą prognozowanego zapotrzebowania na lekarzy specjalistów oraz o ocenę, czy obecnie skala kształcenia lekarzy - specjalistów pozostaje w prawidłowej relacji do tego zapotrzebowania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-03-12
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia (28.02.2007 r.) poinformował, że uruchamianie nowych miejsc specjalizacyjnych jest uzależnione od wolnych miejsc akredytacyjnych w danej specjalności. Akredytacja jest następstwem ubiegania się placówek o wpis na listę Ministra Zdrowia jednostek prowadzących specjalizację lub staż kierunkowy i przyznania określonej liczby miejsc szkoleniowych poprzez składanie wniosków podlegających zaopiniowaniu przez zespół ekspertów. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc szkoleniowych w trybie prezydenckim mają dziedziny określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe - epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia i rehabilitacja medyczna. Z uwagi na migrację lekarzy w określonych specjalnościach, Ministerstwo Zdrowia przyznaje w tych dziedzinach rezydentury, aby zabezpieczyć określonego rodzaju świadczenia medyczne. Ponadto rezydentury zostały przydzielone w dziedzinach podstawowych stanowiących specjalizację wyjściową dla specjalizacji szczegółowych np. chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, pediatria. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Ministerstwo mogło przyznać jedynie 807 rezydentur i zapewnić kontynuację finansowania rezydentur wcześniej przyznanych. Przygotowywany jest nowy, jednostopniowy system specjalizacji lekarskich. Wprowadzenie takiego rozwiązania udrożni system poprzez skrócenie okresu odbywania specjalizacji i umożliwi szkolenia większej liczby lekarzy w tej samej jednostce.