Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 3 ust. 10 uchwały Nr 586/XLI/2005 Rady Miasta Cz. z dnia 28.02.2005 r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach komunalnych, wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych z dnia 2007-02-20.

Adresat:
WSA W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
Sygnatura:
RPO/446170/03/V/501.3 RZ
Data sprawy:
2007-02-20
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 3 ust. 10 uchwały Nr 586/XLI/2005 Rady Miasta Cz. z dnia 28.02.2005 r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach komunalnych, wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych.

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu postanowieniu § 3 ust. 10 uchwały naruszenie art. 68 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 6 ust. 3 i 4 oraz art. 36 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 7 Konstytucji RP i wniósł o stwierdzenie jego nieważności. Uchwałą Nr 586/XLI/2005 Rada Miasta Cz. ustaliła, jakie bonifikaty przysługują najemcom, którzy zdecydują się nabyć na własność wynajmowany lokal mieszkalny. Jednakże w uchwale tej postanowiono także, iż bonifikaty są należne, jeżeli nabywca lokalu zrezygnuje z roszczenia o wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. W ocenie Rzecznika zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawniały Radę Miasta do podjęcia uchwały w sprawie bonifikat, nie uprawniały jednak do regulowania w niej kwestii zwrotu kaucji mieszkaniowej, a przede wszystkim do określania zasad rozliczenia z tego tytułu. Wprowadzenie do przepisów gminnych zaskarżonego zapisu jest nieuprawnionym pozbawieniem pewnej grupy obywateli przysługującego im prawa majątkowego - prawa do zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

 


Data odpowiedzi:
2007-11-21
Opis odpowiedzi:
Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 13.09.2007 r., sygn. akt II SA Gl 263/07).