Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichOdwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9.02.2007 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu kompensacji przyrodniczej oraz zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziałowi w Białymstoku pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 z dnia 2007-02-21.

Adresat:
WOJEWODA PODLASKI
Sygnatura:
RPO/537753/06/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2007-02-21
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9.02.2007 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu kompensacji przyrodniczej oraz zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziałowi w Białymstoku pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8.

Zdaniem Rzecznika zaskarżona decyzja jest niezgodna z: art. 41 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i w związku z art. 65 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez nieuwzględnienie w prowadzonym postępowaniu okoliczności, iż decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w oparciu o którą wydano zaskarżoną decyzję, narusza warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i podlega wygaszeniu w związku z nowym stanem prawnym w zakresie warunków zagospodarowania terenu planowanej inwestycji; art. 77 § 1 k.p.a. w związku z art. 33 ust. 2 pkt 2 - Prawo budowlane poprzez niewyjaśnienie, czy inwestor dysponuje prawem do gruntu do celów budowlanych w stosunku do wszystkich nieruchomości objętych inwestycją oraz art. 108 k.p.a. poprzez niespełnienie przesłanek warunkujących nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji i wstrzymanie jej natychmiastowego wykonania.

 


Data odpowiedzi:
2009-01-19
Opis odpowiedzi:
Odwołanie częściowo uwzględnione (decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 21.05.2007 r.). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności i w tej części umorzył postęowanie organu pierwszej instancji. W pozostałej części utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.