Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji w sprawie emigracji zarobkowej Polaków z dnia 2006-10-12.

Adresat:
CARITAS POLSKA DYREKTOR
Sygnatura:
RPO/541478/06/VIII/804 RZ
Data sprawy:
2006-10-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji w sprawie emigracji zarobkowej Polaków.


Wystąpienie do Dyrektora Caritas Polska oraz Rektorów Polskich Misji Katolickich w Europie w sprawie emigracji zarobkowej Polaków.

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej polskie media publikują informacje o niedopuszczalnych praktykach, których ofiarami padają obywatele polscy próbujący znaleźć pracę lub pracujący w państwach tzw. "Starej Unii" lub w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a nie będących członkami Unii Europejskiej. Zjawiska te są sygnalizowane także w korespondencji nadchodzącej do Biura Rzecznika. W ostatnim czasie Rzecznik podjął szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji Polaków migrujących do krajów "Starej Unii".
Największym problemem polskich obywateli przebywających w obcym kraju - oprócz poczucia samotności i oderwania od rodzimego kraju - jest brak zaufania do sprawności polskich służb konsularnych oraz miejscowych instytucji, których celem jest pomoc osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji. Nieocenionym wsparciem dla obywateli polskich żyjących na obczyźnie jest Kościół, który niejednokrotnie bywa jedyną formą łączności z ojczyzną i kulturą polską. Polscy duszpasterze, w odróżnieniu od polskich służb konsularnych, błyskawicznie zareagowali na oczekiwania osób wyjeżdżających do krajów Unii w poszukiwaniu pracy - niosąc pomoc tam, gdzie są potrzebni.
Rzecznik prosi o przedstawienie sytuacji Polaków mieszkających na terenie objętym działaniem poszczególnych Misji oraz o wszelkie sugestie, idee i opinie, które pomogłyby uczynić bezpieczniejszymi wyjazdy Polaków do pracy za granicą.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: