Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie implementacji dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej statusu uchodźcy z dnia 2007-03-06.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/552730/07/X/1503 RZ
Data sprawy:
2007-03-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie implementacji dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej statusu uchodźcy.

Z uwagi na problematykę spraw indywidualnych wpływających do Biura Rzecznika poddano analizie postanowienia dyrektywy Rady UE 2004/83/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony, dotyczące możliwości cofania, uchylania lub odmowy odnowienia statusu uchodźcy cudzoziemcom, którzy status taki uzyskali na terytorium państwa członkowskiego UE. Rozwiązania przyjęte w dyrektywie nie były dotychczas znane ustawodawstwu polskiemu. Obowiązująca ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP nie przewiduje bowiem instytucji cofania lub uchylania przyznanego wcześniej statusu uchodźcy. Ustawa ta nie przewiduje również możliwości odmowy nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy z powodu skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za szczególnie poważne przestępstwo stanowiące niebezpieczeństwo dla społeczeństwa, bądź uznania, iż jego pobyt w Polsce będzie stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Rzecznik prosi o poinformowanie na temat przebiegu prac nad implementacją dyrektywy Rady UE 2004/83/WE.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: