Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zwrotu nadwyżki podatku VAT (sygn. akt K 16/07) z dnia 2007-03-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/526397/06/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2007-03-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zwrotu nadwyżki podatku VAT (sygn. akt K 16/07).

W przypadku wystąpienia w okresie rozliczeniowym nadwyżki podatku VAT nałożonego nad należnym podatnik każdorazowo, co do całości nadwyżki - ma prawo żądać jej zwrotu na swój rachunek bankowy. Ustawodawca zróżnicował realizację tego prawa w zakresie terminu, w jakim urząd skarbowy jest zobligowany do dokonania zwrotu. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym powinien nastąpić na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli postępowanie potwierdzi zasadność zwrotu, urząd skarbowy przekazuje podatnikowi należną kwotę z odsetkami, w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Zastosowana w zaskarżonym przepisie konstrukcja wydłużenia terminu zwrotu różnicy podatku pozostawia organowi podatkowemu całkowitą dowolność w tej materii. Nie precyzuje bowiem, w jakich sytuacjach zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowego sprawdzenia. Stanowi to naruszenie art. 2 Konstytucji RP, z którego wynika nakaz przestrzegania przez ustawodawcę zasad poprawnej legislacji oraz naruszenie art. 64 Konstytucji RP (ochrona prawa własności).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-12-03
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 13.10.2008 r., sygn. akt K 16/07).