Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. "trzynastek") z dnia 2007-03-09.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/551621/07/VIII/806.2 RZ
Data sprawy:
2007-03-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. "trzynastek").

W świetle przepisów ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Ustawa przewiduje jednak wyjątek od tej zasady: "trzynastkę" w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym otrzyma również pracownik, który przepracował u danego pracodawcy w roku kalendarzowym co najmniej 6 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet mniej niż 6 miesięcy. Problem stanowi wykładnia pojęcia "przepracowania" danego okresu. Jak wynika z publikacji prasowych, przy szacowaniu środków na sfinansowanie wypłaty "13-tek" resort pracy bierze pod uwagę okresy zatrudnienia, a nie czas faktycznie przepracowany. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25.07.2003 r., sygn. akt III PZP 7/03 stwierdził, że warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Pracownicy uważają, że są nierówno traktowani w porównaniu z pozostałymi pracownikami uprawnionymi do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy, co w ich odczuciu narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Rzecznik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: