Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 15 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta K. z dnia 22.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K. Stosownie do tego przepisu, nie podlegają weryfikacji wnioski osób ubiegających się o najem lokalu, które zbyły lub przekazały lokal lub budynek mieszkalny w całości lub w części z dnia 2007-03-19.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/528020/06/V/501.2 RZ
Data sprawy:
2007-03-19
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 15 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta K. z dnia 22.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K. Stosownie do tego przepisu, nie podlegają weryfikacji wnioski osób ubiegających się o najem lokalu, które zbyły lub przekazały lokal lub budynek mieszkalny w całości lub w części.

Rzecznik zarzuca zaskarżonemu postanowieniu uchwały naruszenie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 2, 7, 32 ust. 1 i art. 32 ust. 2 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie jego nieważności. Stosownie do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego podstawowymi warunkami jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o lokal z zasobów mieszkaniowych gminy są: niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz niski dochód. Ustawa nie wiąże możliwości uzyskania mieszkania z zasobów mieszkaniowych gminy z przesłanką nieposiadania w przeszłości tytułu prawnego do lokalu, której spełnienie uprawniałoby dopiero do ubiegania się o mieszkanie.

 


Data odpowiedzi:
2009-05-11
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 25.09.2007 r., sygn. akt III SA Kr 333/07).