Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań podejmowanych wobec osób nie powracających do zakładów karnych z udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności z dnia 2007-03-23.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/554706/07/VII/712 RZ
Data sprawy:
2007-03-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań podejmowanych wobec osób nie powracających do zakładów karnych z udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

W tygodniku "Wprost" z dnia 18.03.2007 r. ukazał się artykuł zatytułowany "Ścigani nieścigani", w którym autor krytycznie odnosi się do działań właściwych organów wobec osób skazanych prawomocnymi wyrokami nie stawiających się do odbycia kary oraz nie wracających do zakładów karnych z udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu kary. Rzecznik podjął tę sprawę w części dotyczącej sposobu postępowania organów więziennictwa w przypadkach niepowrotu skazanego do zakładu karnego w wyznaczonym terminie z udzielonej przepustki lub przerwy w odbywaniu kary oraz działań podejmowanych wobec tych osób przez Policję. Jak twierdzi autor artykułu, organy więziennictwa nie przekazują Policji informacji o przypadkach niepowrotów skazanych do zakładów karnych.

Do powiadamiania Policji o takich przypadkach obligują administrację jednostek penitencjarnych przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.01.2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. Rzecznik poprosił o poinformowanie o sposobie realizacji przez jednostki penitencjarne obowiązku powiadamiania Policji o osobach nie powracających do zakładów karnych z udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zwrócił się również o poinformowanie, jakie czynności podejmuje Policja wobec tych osób.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie działań podejmowanych wobec osób nie powracających do zakładów karnych z udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: