Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności, jakie napotykają cudzoziemcy polskiego pochodzenia z uzyskaniem lub odzyskaniem obywatelstwa polskiego oraz osiedleniem się w Polsce z dnia 2007-04-27.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/557467/07/X/1505 RZ
Data sprawy:
2007-04-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności, jakie napotykają cudzoziemcy polskiego pochodzenia z uzyskaniem lub odzyskaniem obywatelstwa polskiego oraz osiedleniem się w Polsce.

Osoby, które kiedyś posiadały obywatelstwo polskie lub są polskiego pochodzenia, a w stosunku do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o repatriacji, mogą uzyskać obywatelstwo polskie jednie w sposób określony w przepisach ustawy o obywatelstwie polskim, a zatem po spełnieniu takich samych warunków, jakie ustawodawca przewidział dla cudzoziemców, bezpaństwowców lub osób o nieustalonym obywatelstwie. Traktowanie osób posiadających wcześniej obywatelstwo polskie lub będących polskiego pochodzenia na równi z cudzoziemcami lub bezpaństwowcami w procedurze ubiegania się o polskie obywatelstwo pozostaje w sprzeczności z oczekiwaniami społecznymi, a w odczuciu zainteresowanych osób może być uznane za krzywdzące.

Rzecznik zwrócił także uwagę na lukę prawną związaną z brakiem ustawy wykonawczej do przepisu art. 52 ust. 5 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem, osoby, których pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą mogą osiedlić się na terytorium Polski na stałe. Dotychczas jednak nie została wydana ustawa, która określałaby procedurę stwierdzania obywatelstwa polskiego osób ubiegających się o prawo pobytu na terytorium RP. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o podjęcie odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: