Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XVIII/204/2000 Rady Miasta G. z dnia 16.06.2000 r. w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Ograniczonego Postoju w G z dnia 2007-04-19.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GNIEZNA
Sygnatura:
RPO/482929/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2007-04-19
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XVIII/204/2000 Rady Miasta G. z dnia 16.06.2000 r. w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Ograniczonego Postoju w G.

Zaskarżonej uchwale Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 94 Konstytucji RP i wniósł o stwierdzenie jej nieważności. Stosownie do art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Wynika stąd, że przepisy prawa miejscowego mogą być stanowione wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień w ustawie. Ten warunek nie został spełniony w przedmiotowej sprawie, gdyż powołany w zaskarżonej uchwale przepis art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych - w brzmieniu obowiązującym w czerwcu 2000 r. - nie zawierał upoważnienia do wprowadzenia przez radę gminy opłat za parkowanie, a jedynie przewidywał możliwość pobierania takich opłat. Zaskarżona uchwała została uchylona na mocy postanowień § 3 uchwały Nr XL/396/2002 Rady Miasta G. z dnia 27.09.2002 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w G., jednakże do Rzecznika wpływają skargi obywateli, którzy pod rządami kwestionowanej uchwały zostali obciążeni karami pieniężnymi z tytułu nieziszczenia opłaty za parkowanie i wspomniane kary są obecnie dochodzone przez Biuro Strefy Parkowania w G., w drodze egzekucji administracyjnej. Dopóki sąd administracyjny nie stwierdzi nieważności zaskarżonej uchwały, żadna z ukaranych osób nie może skutecznie podnieść zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykazując nieistnienie obowiązku zapłaty kary pieniężnej.

 


Data odpowiedzi:
2007-08-14
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 19.07.2007 r., sygn. akt IV SA/Po 383/07).