Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie opóźnień w realizacji programu "Natura 2000" z dnia 2007-03-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/551904/07/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2007-03-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie opóźnień w realizacji programu "Natura 2000".

Rzecznik z niepokojem śledzi publikacje dotyczące opóźnień w realizacji programu "Natura 2000" ustanowionego m.in. Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

W 2004 r. Rada Ministrów zgłosiła Komisji Europejskiej tylko część obszarów do programu "Natura 2000". Zawężenie miało jakoby nastąpić pod wypływem opinii samorządów lokalnych. W konsekwencji, ostoje siedliskowe stanowią jedynie 4% powierzchni kraju, a w przypadku obszarów ptasich, Polska nie mieści się nawet w średniej europejskiej. W związku z tym Komisja Europejska rozważa podjęcie postępowania przeciwko Polsce o naruszenie prawa wspólnotowego, co może zakończyć się procesem przed Trybunałem Sprawiedliwości. Na tle tych informacji pojawia się problem związany z realizacją przez władzę publiczną konstytucyjnych obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do zasygnalizowanych kwestii oraz o poinformowanie o obecnym etapie realizacji programu, planowanym terminie jego zakończenia oraz o wynikach rozmów z Komisją Europejską.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: