Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie urlopów bibliotekarzy z dnia 2007-04-02.

Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/549487/07/VIII/805.4 RZ
Data sprawy:
2007-04-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie urlopów bibliotekarzy.

Rzecznik otrzymuje liczne skargi od organizacji zrzeszających bibliotekarzy, bibliotek wyższych uczelni oraz od osób prywatnych na regulacje zawarte w ustawie z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, pozbawiające pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, uprawnienia do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego, z jakiego uprzednio korzystali z mocy ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym.

Rzecznik poprosił o wskazanie, jakie przesłanki faktyczne i prawne przesądziły o wyłączeniu pracowników bibliotecznych zatrudnionych na wymienionych stanowiskach z grupy nauczycieli akademickich, a przez to pozbawienie ich uprawnień do urlopu wypoczynkowego w zwiększonym, w stosunku do powszechnie obowiązującego na podstawie Kodeksu pracy, wymiarze, tj. 36 dni roboczych.

Korespondenci podkreślają też swoje wątpliwości co do znaczenia regulacji z art. 264 ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym, a zwłaszcza zapisu stanowiącego, że osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania, na wymienionych w przepisie stanowiskach, w tym m.in. kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza, starszego dokumentalisty, pozostają mianowane na tym samym stanowisku i na tych samych zasadach. Wiele osób prezentuje pogląd, że przez określenie "na tych samych zasadach" należy rozumieć uprawnienie do korzystania z dotychczasowych praw pracowniczych, w tym prawa do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Rzecznik poprosił Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o odniesienie się do przedstawionych wątpliwości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: