Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego w sprawie interpretacji pojęcia "uprawa rolna" z dnia 2007-05-10.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/550431/07/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2007-05-10
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie interpretacji pojęcia "uprawa rolna".

Rzecznik, w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo łowieckie, wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: czy uprawę rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo łowieckie stanowią wszelkiego typu uprawy prowadzone na gruncie rolnym i stanowiące efekt działalności ludzkiej, powiązane z produkcyjną funkcją tego gruntu ?

Zgodnie z treścią tego przepisu, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie daniele i sarny. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.01.2005 r. (sygn. akt II CK 361/04) uprawa rolna w rozumieniu omawianego przepisu to wszelkiego rodzaju uprawy prowadzone na gruncie rolnym, stanowiące efekt działalności ludzkiej i powiązane ściśle z produkcyjną funkcją gruntu. Odmienny pogląd prawny wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4.07.2002 r. (sygn. akt I CKN 795/00). Zgodnie z tezą tego wyroku, uprawa sadownicza, z natury wieloletnia, z dominującymi zabiegami o charakterze pielęgnacyjnym i w postaci zbioru owoców, nie odpowiada stereotypom uprawy rolnej i płodów rolnych. Należy w związku z tym przyjąć, iż dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego nie odpowiada za szkody wyrządzone w sadach przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Rzecznik przychyla się do poglądu prawnego wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.01.2005 r. Za szeroką wykładnią pojęcia "uprawa rolna" przemawia także wzgląd na potrzebę ochrony prawa własności oraz innych praw majątkowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-11-27
Opis odpowiedzi:

Wniosek rozpoznany (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2007 r., sygn. akt III CZP 67/07). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: Uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. - prawo łowieckie jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym.