Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego wydanego w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej przeciwko Andrzejowi C. i Lidii S. o zapłatę z dnia 2005-06-30.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/476213/04/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-30
Rodzaj sprawy:
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (pr.cywilne) (SNC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego wydanego w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej przeciwko Andrzejowi C. i Lidii S. o zapłatę.
Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi m.in.:
- naruszenie prawa materialnego (art. 6 Kodeksu cywilnego) poprzez jego błędną wykładnię, to jest przyjęcie, iż ciężar dowodu, że opłata eksploatacyjna jest zawyżona w stosunku do rzeczywistych kosztów eksploatacji ponoszonych przez spółdzielnię mieszkaniową, spoczywa na członku spółdzielni, który kwestionuje wysokość takiej opłaty,
- naruszenie przepisów postępowania (art. 378 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) poprzez rozpoznanie sprawy z przekroczeniem granic apelacji, a mianowicie dokonanie zmiany zaskarżonego wyroku sądu pierwszej instancji w jego punkcie II, chociaż zaskarżony apelacją został wyłącznie pkt III i IV tego orzeczenia, a nie zachodziły podstawy do orzekania w tym zakresie przez sąd odwoławczy z urzędu.

 


Data odpowiedzi:
2006-02-10
Opis odpowiedzi:
Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 31.10.2005 r., sygn. akt IV CNP 6/05).