Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przekazywania przez NFZ środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (sygn. akt K 28/07) z dnia 2007-05-28.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/548443/07/III/8013 RZ
Data sprawy:
2007-05-28
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przekazywania przez NFZ środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (sygn. akt K 28/07).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 3 ust. 1 ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w zakresie, w jakim dotyczy świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na część I półrocza 2006 r. bądź po zakończeniu wskazanego półrocza - z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP. W skargach do Rzecznika pojawia się zarzut, że przyjęte w art. 3 ust. 1 ustawy zasady wzrostu kwot zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawców, dyskryminują niektórych z nich. Kwota zobowiązania wzrasta w stosunku do podwojonej kwoty zobowiązania w umowach zawartych na rok 2006 za okres I półrocza 2006 r. według stanu na dzień 30.06.2006 r. Ustawodawca nie przewidział odrębnej zasady ustalania wzrostu kwoty zobowiązania dla świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na część I półrocza 2006 r. W przypadku kontraktu obowiązującego przez niepełne I półrocze 2006 r. podstawą naliczenia kwoty wzrostu zobowiązania jest podwojona, faktyczna wartość kontraktu obowiązującego w I półroczu 2006 r. Powoduje to, że w odniesieniu do tej grupy świadczeniodawców wzrost kwoty zobowiązania NFZ może być nawet kilkakrotnie niższy, a w skrajnych przypadkach (zawarcie kontraktu np. w dniu 1.07.2006 r.) może w ogóle nie nastąpić. Wprowadzone rozwiązanie budzi istotne wątpliwości z punktu widzenia zgodności z zasadą równości wobec prawa i zasadą niedyskryminacji. Regulacja zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy w kwestionowanym zakresie nie służy realizacji celu ustawy, tj. wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego. Ponadto wprowadzone zróżnicowanie nie służy realizacji zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-04-17
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30 marca 2009 r., sygn. akt K 28/07) ze względu na utratę mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu.