Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława S.dotyczącej postępowania dyscyplinarnego (sygn. akt SK 3/07) z dnia 2007-03-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/548933/07/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-03-14
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława S.dotyczącej postępowania dyscyplinarnego (sygn. akt SK 3/07).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 114 § 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim pozbawia obwinionego możliwości wniesienia do sądu dyscyplinarnego zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego dotyczące umorzenia postępowania dyscyplinarnego jest niezgodny z art. 78 zdanie 1, a także z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Zgodnie z dyspozycją art. 78 Konstytucji RP każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. Ustawodawca w art. 114 § 6 Prawa o ustroju sądów powszechnych zdecydował, że w przypadku umorzenia postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika dyscyplinarnego, organowi który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i właściwemu kolegium służy prawo wniesienia zażalenia do sądu dyscyplinarnego, jednakże prawa tego pozbawił obwinionego. Skoro więc ustawodawca możliwość zaskarżenia tego rodzaju postanowienia przewidział w ogóle, to przyznanie tego prawa tylko niektórym podmiotom należy uznać za sprzeczne z dyspozycją art. 78 zdanie 1 Konstytucji RP. Rozwiązanie takie narusza także konstytucyjną zasadę równości określoną w art. 32 ust. 1.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej skargi konstytucyjnej, sędzia, któremu zarzucono popełnienie przewinienia dyscyplinarnego został pozbawiony możliwości wykazania, że umorzenie postępowania dyscyplinarnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu narusza jego interes, ponieważ w jego przekonaniu żadnego przewinienia dyscyplinarnego nie popełnił.

 


Data odpowiedzi:
2008-04-14
Opis odpowiedzi:Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 4.03.2008 r., sygn. akt SK 3/07).