Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Centralnego Biura Antykorupcyjnego do stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek i prowadnic (sygn. akt U 5/07) z dnia 2007-06-01.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/551675/07/II/2008.1 RZ
Data sprawy:
2007-06-01
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Centralnego Biura Antykorupcyjnego do stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek i prowadnic (sygn. akt U 5/07).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie, że przepisy § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.11.2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy CBA są niezgodne z art. 15 ust. 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

W § 2 ust. 1 rozporządzenia powtórzona została generalna podstawa stosowania wszystkich środków przymusu bezpośredniego zawarta w art. 15 ust. 1 ustawy o CBA - funkcjonariusz CBA może stosować środki przymusu bezpośredniego po bezskutecznym wezwaniu osoby, wobec której środki te miałyby być użyte, do zachowania zgodnego z prawem i uprzedzeniu o możliwości zastosowania tych środków. Tylko wyjątkowo można odstąpić od wezwania do zachowania zgodnego z prawem i uprzedzenia o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, jeśli zwłoka w zastosowaniu środka przymusu groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego bądź mienia. Natomiast Rzecznik zaskarżył § 6 rozporządzenia, przewidujący w ust. 1, iż środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek lub prowadnic można stosować wobec osób skazanych, tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych w celu udaremnienia ucieczki albo zapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi. Przepis ten wykracza poza ramy zakreślone przez ustawę o CBA. Kajdanki i prowadnice stosuje się ponadto na polecenie sądu lub prokuratora lub wobec osób podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu albo skazanych za takie przestępstwo (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).Także i to rozwiązanie wykracza poza ramy przyjęte w ustawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich, w piśmie procesowym z dnia 25 lutego 2010 r., wycofał częściowo swój wniosek o stwierdzenie, iż przepisy § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego są niezgodne z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wniosek ten dotyczy § 6 ust. 1 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biur Antykorupcyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: