Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zakresu danych osobowych żądanych podczas rekrutacji do krakowskich przedszkoli z dnia 2007-05-22.

Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/557656/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2007-05-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zakresu danych osobowych żądanych podczas rekrutacji do krakowskich przedszkoli.

Rzecznik otrzymuje skargi od mieszkańców Krakowa, którzy kwestionują legalność oraz zakres danych osobowych żądanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta podczas procesu rekrutacyjnego do placówek przedszkolnych. Zainteresowani wskazują, że zakres żądanych danych osobowych jest nieuzasadniony z uwagi na rzeczywiste potrzeby samorządu i przedszkoli (numer PESEL, seria i numer dowodu tożsamości, informacja o miejscu zatrudnienia z jednoczesnym obowiązkiem poświadczenia prawdziwości danych przez pracodawcę, informacja o statusie bezrobotnego, informacja o uznaniu rodzica/opiekuna prawnego za osobę posiadającą znaczny lub stały stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji). Rzecznik zwrócił się z wnioskiem o wszczęcie stosownego postępowania i poinformowanie Rzecznika o jego wynikach. Zasygnalizowana praktyka budzi poważne wątpliwości w świetle postanowień art. 7 i art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: