Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wymogów dotyczących instruktorów jazdy (sygn. akt K 30/07) z dnia 2007-06-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/556890/07/VI/610.1.5 RZ
Data sprawy:
2007-06-11
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wymogów dotyczących instruktorów jazdy (sygn. akt K 30/07).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 105 ust. 2 pkt 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w części zawierającej zwrot "lub wykroczenie" z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 32 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Do Rzecznika wpływają skargi od instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi. Skarżący kwestionują obowiązujące rozwiązania prawne pozwalające na skreślenie ich z ewidencji instruktorów w razie ukarania wyrokiem sądu za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Istota zarzutów dotyczy tego, iż w sytuacji niedotrzymania przez funkcjonariuszy Policji przewidzianych prawem terminów do ukarania sprawcy wykroczenia drogowego mandatem karnym, sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego. Wówczas zainteresowani ponoszą nie tylko majątkowe koszty nienależytej organizacji pracy Policji (konieczność zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz Skarbu Państwa), lecz również dotkliwe konsekwencje w postaci skreślenia z ewidencji instruktorów. Kwestionowane rozwiązanie różnicuje sprawców wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym przyjmując jako kryterium zróżnicowania przesłankę w postaci ukarania wyrokiem sądowym. Sprawca wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, jeśli został ukarany mandatem w postępowaniu mandatowym, będzie mógł zostać wpisany do ewidencji instruktorów (bądź też nie zostanie z niej skreślony), natomiast sprawca wykroczenia, który za tożsame wykroczenie został ukarany wyrokiem sądu, nie uzyska stosownego wpisu (bądź też zostanie obligatoryjnie skreślony z ewidencji instruktorów). Ponadto krytykowana regulacja w istotny sposób ingeruje w wolność wyboru i wykonywania zawodu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-04-17
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 20.02.2008 r., sygn. akt K 30/07).