Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, w związku z incydentami mającymi miejsce podczas akcji protestacyjnej z dnia 2007-07-12.

Adresat:
NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY
Sygnatura:
RPO/563418/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, w związku z incydentami mającymi miejsce podczas akcji protestacyjnej.

Rzecznik ze zrozumieniem przyjmuje przedstawiane żądania dotyczące konieczności podniesienia wynagrodzeń, które powinny być adekwatne do wagi wykonywanego zawodu. Z aprobatą odnosi się również do zgłaszanych postulatów wprowadzenia zmian systemowych w obszarze ochrony zdrowia. Nie może jednak pozostać obojętny wobec podejmowanych form protestu, które godzą w prawo obywateli do ochrony zdrowia oraz prawa pacjentów, którzy stali się niejako zakładnikami trwającego konfliktu. Zgodnie z art. 73 Kodeksu etyki lekarskiej, lekarz decydujący się na uczestniczenie w zorganizowanej formie protestu nie jest zwolniony z obowiązku udzielania pomocy lekarskiej, o ile nieudzielanie tej pomocy może narazić pacjenta na utratę życia lub pogorszenie stanu zdrowia.

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie informacji na temat prowadzonych postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy, w związku z okolicznościami, które wystąpiły w toku trwającej akcji protestacyjnej. Rzecznik zwrócił się również o zajęcie stanowiska, czy niektóre ze stosowanych form protestu nie naruszają zasad etyki i deontologii zawodowej oraz przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: