Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemu posługiwania się konstrukcją wygaśnięcia stosunku pracy przy reformowaniu administracji publicznej z dnia 2007-07-25.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/527889/06/III/810 RZ
Data sprawy:
2007-07-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemu posługiwania się konstrukcją wygaśnięcia stosunku pracy przy reformowaniu administracji publicznej.

Ustawodawca, przy przeprowadzaniu reform ustrojowych, jest uprawniony do ingerencji w sferę wcześniej ukształtowanych stosunków pracy. W dotychczasowej praktyce ustawowej zbyt często przy redukcji zatrudnienia wykorzystywana jest instytucja wygaśnięcia stosunku pracy. Zjawisko to, zdaniem Rzecznika, generalnie zasługuje na krytyczną ocenę.

W świetle przyjmowanych regulacji prawnych instytucja wygaśnięcia stosunku pracy staje się - wbrew swej naturze - substytutem rozwiązania stosunku pracy, skoro uprawniony organ decyduje, którym pracownikom przedstawić nowe warunki zatrudnienia, a wobec których "zastosować" wygaśnięcie.

Zastosowana konstrukcja wygaśnięcia stosunku pracy uniemożliwia zapewnienie pracownikom należytej ochrony, zarówno o charakterze powszechnym, związanej z obowiązkiem przedstawienia uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, czy skonsultowania zamiaru wypowiedzenia takiej umowy z zakładową organizacją związkową, jak i o charakterze szczególnym, polegającej na zakazie złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy w szczególnych okresach (wiek przedemerytalny, usprawiedliwiona nieobecność w pracy). Szczególnie krytycznie oceniana jest w skargach do Rzecznika regulacja pozbawiająca pracowników uprawnień socjalnych, w szczególności prawa do odprawy pieniężnej.

Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości zahamowania dotychczasowej praktyki ustawodawczej, polegającej na nadużywaniu instytucji wygaśnięcia stosunku pracy przy reformowaniu administracji publicznej i pozbawianiu pracowników tracących zatrudnienie odpowiedniej ochrony prawnej i socjalnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: