Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wypłaty rent wyrównawczych w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy z dnia 2007-08-03.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/308964/99/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wypłaty rent wyrównawczych w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy.

Problem ten Rzecznik przedstawiał od 1999 r. kolejnym Prezesom Rady Ministrów i ministrom resortu pracy. Sprawa ta dotychczas nie znalazła jednak rozwiązania. Renta wyrównawcza z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest wprawdzie roszczeniem ze stosunku pracy, jednakże przyznawana i wypłacana jest na zasadach przewidzianych w przepisach prawa cywilnego. Obowiązek wypłacania renty spoczywa na pracodawcy zobowiązanym do tego ugodą lub wyrokiem sądowym. Obowiązujące przepisy nie przewidują odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania zakładów pracy po ustaniu ich bytu prawnego. Głównym problemem w tej sprawie jest brak rozwiązania w obowiązującym prawie kwestii następstwa prawnego podmiotu dotychczas zobligowanego do wypłaty świadczenia, w razie ustania bytu prawnego zakładu pracy, który pierwotnie świadczył rentę wyrównawczą (cywilną). Rozstrzygnięcia wymaga więc kwestia ustanowienia następstwa prawnego zakładów pracy, na których ciążyły zobowiązania cywilnoprawne. Osoby poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, mimo posiadanych wyroków sądowych zasądzających renty wyrównawcze, na skutek braku odpowiedniej regulacji prawnej, pozbawione są możliwości realizacji należnych im świadczeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: