Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji osób chorych na stwardnienie rozsiane z dnia 2007-08-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/565686/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-08-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Rzecznik otrzymał wniosek o podjęcie działań zmierzających do przeciwdziałania naruszaniu praw obywatelskich osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Zdaniem wnioskodawcy, obecną sytuację tej grupy społecznej należy uznać za sprzeczną z - gwarantowanym konstytucyjnie i ustawowo - prawem obywateli do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Utrudnienia w powyższym zakresie trzeba także traktować jako naruszenie praw osób niepełnosprawnych do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej. Całkowicie arbitralnym ograniczeniom podlega dostęp do nowoczesnych metod leczenia stwardnienia rozsianego. Kryterium wieku w kwalifikowaniu osób chorych do udziały w programach lekowych skazuje na niepełnosprawność niejednokrotnie osoby w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo.

W lipcu 2005 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego złożyło w Ministerstwie Zdrowia - opracowany przez zespół ekspertów - Narodowy Program Leczenia Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym. Program ten, mimo wysokich ocen merytorycznych nie uzyskał dotychczas formalnej akceptacji kompetentnych organów władzy publicznej.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zbadania omawianej sprawy oraz zajęcie stanowiska odnośnie kwestii podnoszonych we wniosku. Rzecznik poprosił również o przekazanie stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie przedstawionego przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego projektu Narodowego Programu Leczenia Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym, w tym odnośnie potrzeby i możliwości wdrożenia tego Programu oraz ewentualnego terminu jego wprowadzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: