Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad publikowania przez redaktora naczelnego sprostowania lub odpowiedzi (sygn. akt K 41/07) z dnia 2007-09-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/554612/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2007-09-07
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad publikowania przez redaktora naczelnego sprostowania lub odpowiedzi (sygn. akt K 41/07).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie, że art. 46 ust. 1 w związku z art. 31, 32 ust. 1 - 6 oraz art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo prasowe jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że nie definiując pojęcia sprostowania i odpowiedzi oraz nie precyzując okoliczności, w których redaktor naczelny ma obowiązek odmowy opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, przewiduje sankcję karną za odmowę opublikowania odpowiedzi lub sprostowania bądź też opublikowanie takiego sprostowania lub odpowiedzi wbrew warunkom określonym w ustawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: