Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad wygasania stosunków pracy w związku z przeprowadzaną reformą administracji publicznej z dnia 2007-06-28.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/527889/06/III/810 RZ
Data sprawy:
2007-06-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad wygasania stosunków pracy w związku z przeprowadzaną reformą administracji publicznej.

Konstrukcją wygaśnięcia stosunków pracy, a więc ich ustania z mocy prawa z upływem oznaczonego czasu, posłużono się ostatnio w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz ustawie z dnia 9.06.2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiady Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. W przyjmowanych regulacjach ustawowych wygaśniecie stosunków pracy nie znajduje zastosowania wobec pracowników, którym przed datą wygaśnięcia zaproponowano nowe warunki płacy lub pracy, jeżeli zostały one przyjęte. W skargach kierowanych do Rzecznika szczególną krytykę powoduje brak przyznania rekompensat finansowych związanych z wygaśnięciem stosunku pracy. Zastąpienie przewidzianej w pragmatykach pracowniczych instytucji rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji urzędu lub jego reorganizacji instytucją wygaśnięcia stosunku pracy doprowadziło większość grup pracowniczych objętych regulacją powyższych ustaw do utraty uprawnień wynikających z tych pragmatyk, na przykład prawa do wynagrodzenia rocznego przewidzianego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, prawa do świadczenia przedemerytalnego, prawa do wcześniejszej emerytury. Należałoby dokonać wszechstronnej analizy dotychczasowych zasad wygasania stosunków pracy w związku z przeprowadzaną reformą administracji publicznej, zwłaszcza pod kątem zapewnienia odpowiedniego standardu ochrony uprawnień zwalnianych pracowników.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-07-30
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (18.07.2007 r.) podziela krytyczną ocenę dotychczasowej praktyki ustawowej stosowania instytucji wygaśnięcia stosunku pracy przy redukcji zatrudnienia w związku z reformowaniem administracji. Minister Pracy i Polityki Społecznej wielokrotnie zgłaszał, także w trakcie uzgodnień międzyresortowych, uwagę dotyczącą niecelowości stosowania instytucji wygaśnięcia stosunku pracy w tych przypadkach, w których możliwe jest zakończenie w określonym terminie stosunku pracy w drodze jego wypowiedzenia. Do poruszanych kwestii powinno odnieść się Rządowe Centrum Legislacji. Tylko w ten sposób możliwe będzie dokonanie wszechstronnej analizy dotychczasowych zasad wygaszania stosunków pracy. Jednocześnie poinformowano Rzecznika, iż w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje dokonywania zmian w zakresie stosowania instytucji wygaśnięcia stosunku pracy.