Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie konsekwencji zaniechania wypełniania zaświadczeń przez lekarzy biorących udział w akcji protestacyjnej z dnia 2007-08-09.

Adresat:
NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY
Sygnatura:
RPO/565332/07/III/303.4.2 RZ
Data sprawy:
2007-08-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie konsekwencji zaniechania wypełniania zaświadczeń przez lekarzy biorących udział w akcji protestacyjnej.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi pacjentów, którzy z powodu akcji protestacyjnej pracowników służby zdrowia zostali pozbawieni środków utrzymania. Jedną form prowadzonej akcji protestacyjnej jest bowiem zaniechanie wypełniania zaświadczeń lekarskich na formularzach ZUS ZLA, które zgodnie z art. 53 i 55 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są jedynym dowodem do uzyskania wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby (wynagrodzenia z tytułu choroby oraz zasiłków).

Nawiązując do wystąpienia z dnia 8.08.2007 r. w sprawie zaniechania wypełniania przez protestujacych lekarzy zaświadczeń lekarskich na formularzach ZUS ZLA , Rzecznik w dniu 20.09.2007 r. ponownie zwrócił się o podjęcie stosownych kroków w celu zapobieżenia negatywnym dla ubezpieczonych skutkom akcji protestacyjnej lekarzy.

Jak wynikało z pisma Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wystąpienie Rzecznika zostało przekazane do Centrali ZUS. Problem braku wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu choroby nie leży po stronie ZUS ani pracodawców, lecz po stronie protestujących lekarzy, którzy nie wypełniają wymienionych formularzy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: