Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o równym traktowaniu z dnia 2007-10-15.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/804 RZ
Data sprawy:
2007-10-15
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o równym traktowaniu.

Projekt przedłożony Rzecznikowi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do zaopiniowania, zasadniczo nie nasuwa poważniejszych uwag, poza dwiema kwestiami.

Pierwsza dotyczy wyłączenia z zakresu ustawy sfery zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do równego traktowania ze względu na wiek. Zdaniem Rzecznika nie jest możliwe wskazanie racjonalnych argumentów usprawiedliwiających utrzymanie regulacji określającej powszechny wiek emerytalny na poziomie zróżnicowanym według kryterium płci.

Rzecznik analizuje obecnie możliwość skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r. uzależnia prawo do emerytury wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ponadto Rzecznik odniósł się krytycznie do przewidywanego w projekcie ustawy utworzenia Urzędu do Spraw Równego Traktowania. Zauważył m.in., że projektowane uprawnienia Prezesa Urzędu w zakresie inspirowania zmian w przepisach pod kątem doprowadzenia do realizacji konstytucyjnej zasady równego traktowania pokrywają się z uprawnieniami przysługującymi Rzecznikowi Praw Obywatelskich na mocy ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: