Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Dariusza R., dotyczącej jawności postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów (sygn. akt SK 10/07) z dnia 2007-05-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/555977/07/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-05-31
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Dariusza R., dotyczącej jawności postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów (sygn. akt SK 10/07).

Rzecznik przedstawił stanowisko, zgodnie z którym art. 91b w związku z art. 91a ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 r. - Prawo o adwokaturze w zakresie, w jakim wyłącza możliwość pełnej sądowej kontroli orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wydanych w drugiej instancji jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

W polskim systemie prawnym sądowa kontrola orzeczeń dyscyplinarnych nie jest ujmowana jednolicie. Dla wielu grup zawodowych procedury w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidują możliwość wniesienia odwołania od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny do właściwego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Natomiast w sprawach dyscyplinarnych adwokatów, od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny przysługuje jedynie kasacja do Sądu Najwyższego, która może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa, jak również rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej. Rzecznik stwierdził ponadto, że art. 95a ustawy - Prawo o adwokaturze oraz § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.07.1998 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie, w jakim wyłączały do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 29.03.2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw jawność zewnętrzną rozprawy przed sądem dyscyplinarnym oraz publiczne ogłaszanie orzeczeń tego sądu są niezgodne z art. 45 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2009-03-26
Opis odpowiedzi:





Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 17 lutego 2009 r., sygn. akt SK 10/07).