Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów zobowiązujących budżet państwa do finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników (sygn. akt K 58/07) z dnia 2007-11-12.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/565488/07/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-12
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów zobowiązujących budżet państwa do finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników (sygn. akt K 58/07).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie, w jakim przepis ten określa zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne - bez względu na wysokość osiąganych przychodów - rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych - z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Rolnicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych, zostali zaliczeni do tej grupy społecznej, za którą składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest powiązana z systemem podatkowym. W konsekwencji rolnicy, którzy nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych, nie opłacają też (z wyjątkiem rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej) składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodu osiąganego w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Natomiast osoby uzyskujące dochody z tytułu działalności zarobkowej, opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości zależnej od uzyskiwanych dochodów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: