Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Karty Praw Podstawowych z dnia 2007-11-20.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/573907/07/I/119 RZ
Data sprawy:
2007-11-20
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Karty Praw Podstawowych.

Rzecznik aktywnie uczestniczy w działaniach odnoszących się do zapewnienia przestrzegania praw jednostek również w ramach funkcjonowania i realizacji celów Wspólnot i Unii Europejskiej. Będąc konstytucyjnym organem państwa, zobowiązanym do pomocy w ochronie wolności i praw człowieka i obywatela, Rzecznik przedstawił swoje uwagi dotyczące Karty Praw Podstawowych.

Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht z 1993 r.) odwołuje się w art. 6 ust. 2 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, jednak system praw podstawowych cały czas opiera się na zasadach tworzonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Karta Praw Podstawowych tworzy mechanizm ochrony praw podstawowych obejmujący zarówno instytucje i organy unijne, jak i państwa członkowskie. Nie ustanawia jednak własnej procedury ochrony gwarantowanych w niej praw. Nie określa też relacji między stworzonym przez siebie mechanizmem ochrony a systemem ochrony funkcjonującym w oparciu o Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Może to prowadzić do różnego rodzaju konfliktów kompetencyjnych pomiędzy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Konflikty te wystąpić mogą nie tylko na tle interpretacji poszczególnych praw chronionych przez Kartę, jak i Konwencję, ale również co do tego, który organ powinien rozstrzygnąć sprawę ewentualnego naruszenia konkretnego prawa.

Obecnie, gdy kwestia przystąpienia do Karty Praw Podstawowych wchodzi w fazę decydującą, Rzecznik wyraża pogląd, iż względy merytoryczne przemawiają za działaniami Polski na rzecz przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Ponad półwieczne doświadczenia w jej stosowaniu pozwalają na uniknięcie wielu z sygnalizowanych niedogodności związanych z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: