Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożeń w zakresie zabezpieczenia opieki zdrowotnej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności w szpitalach z dnia 2007-11-26.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/573357/07/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożeń w zakresie zabezpieczenia opieki zdrowotnej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności w szpitalach.

Z treści dokumentu Ministerstwa Zdrowia pt. "Monitorowanie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej" - raport z realizacji programu w 2006 r. wynika, że występuje systematyczny spadek liczby zatrudnionego personelu w zakładach opieki zdrowotnej, pomimo wzrostu liczby osób posiadających prawo wykonywania zawodu. W najbliższych latach kryzys kadr medycznych w Polsce może się pogłębiać.

Z dniem 1.01.2008 r. wejdzie w życie nowa regulacja w sprawie czasu pracy lekarzy. W świetle przepisów powołanej ustawy, czas pełnienia dyżury medycznego przez lekarzy oraz innych posiadających wyższe wykształcenie pracowników wykonujących zawód medyczny, wlicza się do czasu pracy. Ustawa zakłada, że tygodniowy wymiar czasu pracy lekarza nie może przekroczyć 48 godzin na tydzień, wliczając czas pełnienia dyżuru medycznego. Przekroczenie tego limitu możliwe będzie tylko za pisemną, dobrowolnie wyrażoną zgodą pracownika.

Skrócenie czasu pracy oznacza, że szpitalom będzie jeszcze trudniej niż obecnie zapewnić odpowiednio liczny zespół lekarzy, by chronić życie i zdrowie pacjentów.

Dotychczasowe niedobory kadrowe lekarzy oraz zmiany wymuszone nowymi regulacjami w sprawie czasu pracy lekarzy stanowią realne zagrożenie praw pacjentów. Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji odnośnie działań Ministra Zdrowia w tej materii, w szczególności w zakresie monitoringu sytuacji oraz aktualnej skali zjawiska i stanu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: