Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja od wyroku Sądu Okręgowego w części utrzymującej w mocy wyrok Sądu Rejonowego w zakresie czynu z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z dnia 2007-11-20.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/553732/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-20
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja od wyroku Sądu Okręgowego w części utrzymującej w mocy wyrok Sądu Rejonowego w zakresie czynu z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Rzecznik zarzucił orzeczeniu sądu drugiej instancji rażące naruszenie art. 5 § 1 pkt 4 Kpw w związku z art. 45 § 1 Kw polegające na utrzymaniu w mocy w stosunku do Roberta P. zaskarżonego wyroku w części dotyczącej przypisanego mu czynu z art. 87 § 1 Kw, pomimo że w dacie wyrokowania przez sąd drugiej instancji nastąpiło przedawnienie orzekania odnośnie tego wykroczenia, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą wskazaną w art. 104 § 1 pkt 7 Kpw, zobowiązującą sąd odwoławczy do uchylenia zaskarżonego orzeczenia w tym zakresie, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na treść rozstrzygnięcia.

Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku sądu drugiej instancji w zaskarżonej części i utrzymanego nim w mocy orzeczenia sądu pierwszej instancji odnośnie czynu z art. 87 § 1 Kw i umorzenie postępowania w tym zakresie z powodu przedawnienia orzekania.

 


Data odpowiedzi:
2007-11-20
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 7.02.2008 r., sygn. akt IV KK 460/07).