Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia rentowe przez osoby mające ustalone prawo do emerytury, które podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z dnia 2007-11-30.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573307/07/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2007-11-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia rentowe przez osoby mające ustalone prawo do emerytury, które podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Rzecznik jest adresatem skarg kierowanych przez osoby mające ustalone prawo do emerytury, które podejmując dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych na mocy art. 6 w związku z art. 9 ust. 4-4b ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych muszą opłacać składki na ubezpieczenia rentowe.

Zdaniem skarżących opłacanie przez nich tej składki jest wysoce niesprawiedliwe, ponieważ będąc emerytami nie nabędą z tytułu opłacanych składek prawa do świadczeń finansowanych z funduszu rentowego. Osoby te, z racji posiadanego statusu emeryta, mają już zapewnione prawo do tych świadczeń finansowanych z funduszu rentowego, które mogłyby ewentualnie uzyskać z tytułu opłacania składki na ubezpieczenie rentowe (np. zasiłek pogrzebowy, renta rodzinna).

Obowiązujące rozwiązanie jest szczególnie krzywdzące dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy pobierają świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego w wysokości 75% podstawy wymiaru. Osoby te, opłacając składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nigdy nie nabędą prawa do świadczeń z systemu powszechnego i co więcej, opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne nie dają - w przypadku tych osób - możliwości podwyższenia wysokości pobieranego świadczenia.

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie, z uwzględnieniem możliwości pozytywnego dla emerytów rozwiązania tego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: