Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 października 2007 r., uchylającą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 lutego 2007 r. i odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia 20 marca 1998 r. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalno-biurowego z dnia 2007-11-16.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/282137/98/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-16
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
odrzucenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 października 2007 r., uchylającą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 lutego 2007 r. i odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia 20 marca 1998 r. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalno-biurowego.

Powyższej decyzji Rzecznik zarzucił naruszenie art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a. w związku z art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

 


Data odpowiedzi:
2010-07-15
Opis odpowiedzi:
Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 22.11.2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2262/07).