Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Krzysztofa K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego z dnia 2007-07-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/548532/07/II/203 RZ
Data sprawy:
2007-07-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Krzysztofa K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 6 Kpk i art. 139 § 1 Kpk polegające na rozpoznaniu sprawy przez sąd pierwszej instancji pod nieobecność oskarżonego Krzysztofa K. i wydaniu wyroku skazującego, w sytuacji gdy nie był on prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, przebywał bowiem w tym czasie w zakładzie karnym i nie mógł uczestniczyć w postępowaniu sądowym, co w efekcie naruszało jego prawo do obrony. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w części dotyczącej oskarżonego i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania.