Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przepisów wskazujących podmiot uprawniony do ustalania prawa nauczycieli do nauczania przedmiotów zbliżonych do kierunku ukończonych studiów z dnia 2007-11-26.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/573703/07/III/812 RZ
Data sprawy:
2007-11-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przepisów wskazujących podmiot uprawniony do ustalania prawa nauczycieli do nauczania przedmiotów zbliżonych do kierunku ukończonych studiów.

Od nauczycieli wymagane jest ukończenie studiów na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć. Dopuszcza się jednak uznanie ukończenia kierunku (specjalności) za zbliżony z nauczanym przedmiotem, jeśli łączy się z tym posiadanie dostatecznej wiedzy merytorycznej do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia określonych zajęć.

W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.05.2004 r. utracił moc przepis § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Tym samym kuratorzy oświaty utracili kompetencje w zakresie ustalania, czy ukończony przez nauczyciela kierunek studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem.

Dotychczas nie zostały podjęte żadne działania legislacyjne w celu jednoznacznego uregulowania tego problemu. W praktyce oceny, czy kierunek studiów ukończonych przez nauczyciela jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, dokonuje dyrektor szkoły lub placówki przy nawiązywaniu z nauczycielem stosunku pracy lub powierzaniu konkretnych obowiązków.

Brak odpowiednich regulacji powoduje rozbieżności w poglądach i działaniach organów nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych w celu uregulowania przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: