Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Artura O. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego z dnia 2007-11-30.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/559054/07/II/208.4 RZ
Data sprawy:
2007-11-30
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Artura O. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu błędne przyjęcie, iż zakres działania Straży Miejskiej w B. obejmował kontrolę ruchu drogowego polegającą na używaniu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości i w konsekwencji uznanie, iż Komendant Straży Miejskiej w B. był uprawniony do występowania z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, podczas gdy kontrola przepisu § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego przeprowadzona zgodnie z dyspozycją art. 178 ust. 1 Konstytucji RP powinna była spowodować umorzenie przez sąd postępowania w stosunku do Artura O. z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela.

Pogląd ten znalazł odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.03.2007 r., który po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, iż § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia jest niezgodny z ar. 131 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania w stosunku do Artura O. z powodu braku skargi uprawionego oskarżyciela i ustania karalności przypisanego mu wykroczenia.