Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów w Karcie Nauczyciela pozbawiających nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę (sygn. akt K 65/07) z dnia 2007-12-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/556515/07/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-10
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów w Karcie Nauczyciela pozbawiających nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę (sygn. akt K 65/07).

Do Rzecznika wpływają skargi od nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych w związku z wyłączeniem stosowania wobec nich art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela, umożliwiającego nauczycielom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę. Skarżący podkreślają, iż prawa do takiej emerytury nie nabywa w szczególności nauczyciel, który po okresie pracy, często wieloletniej, w przedszkolu publicznym kontynuował pracę w zawodzie nauczyciela w tej samej placówce, tyle tylko, że mającej już status przedszkola niepublicznego. W opinii Rzecznika nie może budzić wątpliwości stanowisko, że w powszechnie obowiązującym systemie emerytalnym nie powinno dochodzić do faworyzowania pracowników tzw. sfery publicznej. Rzecznik złożył wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 91 b ust. 2 pkt 4 ustawy - Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim w związku z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b przepis ten wyłącza stosowanie art. 88 ust. 1 tej ustawy do nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu niepublicznym w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć z zasadą równości wyrażoną w art. 32 w związku z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Zdaniem Rzecznika, skoro w systemie emerytalno-rentowym nabywanie uprawnień do świadczeń nie jest uzależnione od statusu pracodawcy, to tym bardziej nauczycielska emerytura bez względu na wiek, traktowana jako przywilej nauczycieli w stosunku do innych grup pracowniczych objętych podstawowym modelem obowiązkowego systemu emerytalno-rentowego, nie powinna być uzależniona od typu szkół, przedszkoli czy placówek.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-05-26
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r., sygn. akt K 65/07).