Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych osobom z niepełnosprawnością intelektualną z dnia 2007-12-05.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/414315/02/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2007-12-05
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w dniu 6.11.2007 r. wniosek Rzecznika dotyczący zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych osobom z niepełnosprawnością intelektualną (sygn. akt U 8/05), orzekając o niekonstytucyjności przepisu paragrafu 43 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń w zakresie, w jakim przepis ten odnosi się do wypłaty rent socjalnych pełnoletnim osobom niepełnosprawnym umysłowo, które nie mają przedstawiciela ustawowego oraz w zakresie, w jakim odnosi się do opiekunów faktycznych tych osób i do organów administracji państwowej stopnia podstawowego zobowiązanych przez organ rentowy do wystąpienia do sądu o ustanowienie opiekuna lub kuratora dla osoby uprawnionej do renty. W uzasadnieniu wyroku Trybunał wskazał, iż po uprzednim ustawowym określeniu zasad stanowiących wytyczne do wydania rozporządzenia skutkiem wyroku powinna być nowa, zgodna z zasadami konstytucyjnymi, regulacja prawna.

Utrzymywanie niekonstytucyjnych unormowań prawnych stanowić może nie tylko źródło zakłóceń w obrocie prawnym, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o projektowanych działaniach legislacyjnych zmierzających do wykonania wskazanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: