Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Mieczysława B. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 2007-12-14.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/555168/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Mieczysława B. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie procedury karnej polegające na nienależytym rozważeniu przez sąd odwoławczy zarzutu sformułowanego w zażaleniu obrońcy Mieczysława B. wskazującego na to, iż sąd pierwszej instancji orzekając o odmowie przywrócenia skazanemu terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie wyroku łącznego błędnie uznał, iż niedotrzymanie tego terminu zawitego przez skazanego nie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, w sytuacji gdy za niewniesienie powyższego środka odwoławczego wyłączną winę ponosi obrońca. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w postępowaniu odwoławczym.