Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niespójności przepisów dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z dnia 2007-12-18.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-12-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niespójności przepisów dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia z dnia 3.08.2007 r. w tej sprawie, Rzecznik zwrócił się o przyspieszenie działań mających zapewnić przejrzyste zasady dostępu świadczeniobiorców do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W tym celu należałoby zmienić rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. dostosowując je do art. 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie w sprawie limitów cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, ograniczając dostęp osób niepełnosprawnych do lekkiego wózka inwalidzkiego składanego do osób samodzielnie poruszających się na wózku, "czynnych zawodowo", nie precyzuje tego pojęcia, co stwarza dodatkowe problemy osobom niepełnosprawnym przy ubieganiu się o tego rodzaju zaopatrzenie. Ograniczenie to nie znajduje racjonalnego uzasadnienia w przypadku innych niż "czynne zawodowo" osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w kontaktach z otoczeniem (np. uczniów, studentów).

Powstaje ponadto wątpliwość co do faktycznych uprawnień w zakresie zaopatrzenia świadczeniobiorców w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze. Wykaz przedmiotów i środków ustalony rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych nie zawiera bowiem pełnego asortymentu przedmiotów i środków wymienionych w rozporządzeniu ustalającym limity cen.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: