Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie formy złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 2007-12-19.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/570917/07/V/510 RZ
Data sprawy:
2007-12-19
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie formy złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: czy niezachowanie przez osobę prawną, a także inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przewidzianej w art. 252 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi formy złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu stanowi brak formalny, do usunięcia którego strona powinna zostać przez sąd wezwana ?

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że o przyznanie prawa pomocy (zwolnienie od ponoszenia kosztów postępowania) mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Postępowanie w tym przedmiocie wszczyna się na wniosek złożony na urzędowym formularzu według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. Złożenie wniosku w innej formie skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania. Zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem w przypadku, gdy wniosek o przyznanie prawa pomocy złożyła osoba fizyczna w innej formie, niż na urzędowym formularzu, przesyła jej się ten formularz w celu jego wypełnienia. Brak natomiast regulacji w zakresie uzupełnienia wniosku w stosunku do wniosków składanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W związku z powyższym w orzecznictwie NSA ujawniły się rozbieżne poglądy co do tego, czy niezachowanie przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nieposiadajacą osobowości prawnej formy złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu stanowi brak formalny, do usunięcia którego strona powinna być wezwana.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-04-29
Opis odpowiedzi:


Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 21.04.2008 r., sygn. akt I OPS 1/08). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: Niezachowanie, określonego w art. 252 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wymogu złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu jest brakiem formalnym, o jakim mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 257 tej ustawy, który podlega usunięciu przez wezwanie strony do złożenia wniosku na urzędowym formularzu, bez względu na to czy wniosek złożyła osoba fizyczna czy osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.