Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności postanowienia Burmistrza Z. z dnia 24.03.2006 r. stwierdzającego, iż planowane przedsięwzięcie "Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice - Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 2007-12-14.

Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/559561/07/IV/4003.2 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności postanowienia Burmistrza Z. z dnia 24.03.2006 r. stwierdzającego, iż planowane przedsięwzięcie "Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice - Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie obszaru ochrony Europejskiej Sieci Natura 2000 "Tatry" wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzucił naruszenie art. 51 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 77 § 1 k.p.a. Zdaniem Rzecznika w sprawie, w której wydano skarżone postanowienie, doszło do naruszenia przez organ prowadzący postępowanie norm prawnych regulujących procedurę związaną z dokonywaniem prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko przedstawione we wniosku Rzecznika do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie przesądza o możliwości wystąpienia oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Zakres tego oddziaływania, a tym samym, czy może być udzielona zgoda na realizację przedsięwzięcia, powinny jednak zostać ustalone w trakcie procedury związanej z oceną przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko.

 


Data odpowiedzi:
2009-04-07
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14.04.2008 r. odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Z. z dnia 24.03.2006 r.).