Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia osobom chorym lub czasowo niesprawnym równych szans przystępowania do egzaminu maturalnego z dnia 2007-12-20.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/556682/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia osobom chorym lub czasowo niesprawnym równych szans przystępowania do egzaminu maturalnego.

We wcześniejszym wystąpieniu z dnia 16.04.2007 r. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie takich regulacji, które w sposób precyzyjny określą zasady uczestnictwa w egzaminach osób chorych lub czasowo niesprawnych, z uwzględnieniem konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz zakazu dyskryminacji. W odpowiedzi zapewniono Rzecznika, iż zgłoszony problem zostanie rozważony, jednak dotychczas Rzecznik nie został powiadomiony o podjęciu działań legislacyjnych.

Obecnie wskazaną problematykę reguluje § 59 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, stanowiący powtórzenie § 55 poprzedniego rozporządzenia. Doprecyzowania wymaga również sytuacja chorych lub niesprawnych czasowo innych absolwentów, na przykład zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, co także w sposób niedostateczny reguluje przedmiotowy akt wykonawczy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: